Privacyverklaring Stichting Rechtswinkel Oss (versie 19 oktober 2022)

Stichting Rechtswinkel Oss, gevestigd aan Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 5348 XA Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rechtswinkel Oss verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– voor- en achternaam;
– geslacht;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– IP-adres;
– gegevens over jouw activiteiten op onze website;
– internetbrowser en type apparaat;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens het proces van onze dienstverlening.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rechtswinkel Oss verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien dit noodzakelijke is voor een adequate advisering het door u aan ons voorgelegde (juridische) vraagstuk. Bijzondere persoonsgegevens die door u worden verstrekt tijdens het proces van dienstverlening (o.a. mondeling, via e-mail en telefonisch of anderzijds) worden door ons verwerkt indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Afhankelijk van uw vraagstuk kan dit onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op:
– gezondheidsgegevens;
– gegevens van strafrechtelijke aard;
– lidmaatschap van een vakbond.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Rechtswinkel Oss verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om zo goed mogelijk inhoudelijk te kunnen adviseren over de door u aan ons voorgelegde kwesties.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Rechtswinkel Oss neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee worden besluiten bedoeld die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Rechtswinkel Oss) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Rechtswinkel Oss bewaart persoonsgegevens van cliënten niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een uiterlijke bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens en dossiers van onze cliënten en de aan ons voorgelegde vraagstukken. Hiermee sluiten wij aan bij de landelijke richtlijnen die ook door advocatenkantoren worden gebruikt.

 

Gegevens van de vrijwilliger(s)

Persoonsgegevens van oud-vrijwilligers worden bewaard tot vijf jaar na het beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst. Deze termijn is gelijk aan de verjaringstermijn van rechtsvorderingen die kunnen voortkomen uit de vrijwilligersovereenkomst. Ten behoeve van het alumnibestand kunnen bepaalde contactgegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer) met toestemming van de oud-vrijwilliger langer worden bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Rechtswinkel Oss verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst tot dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Rechtswinkel Oss blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Rechtswinkel Oss gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Rechtswinkel Oss gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rechtswinkel Oss en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rechtswinkeloss.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Rechtswinkel Oss neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rechtswinkeloss.nl.

 

Datalekken en klachten

Wij werken volgens een protocol voor datalekken. Mocht het, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, toch gebeuren dat anderen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens dan doen wij melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Rechtswinkel Oss wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Pdf-versie

De pdf-versie van onze privacyverklaring is te downloaden via onderstaande link: Privacyverklaring Stichting Rechtswinkel Oss (versie 19 oktober 2022)